เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  8 ก.พ. 2561

ไทลื้อ (เวียง พะเยา) 1

รหัสบ้าน : N_PYO_560307_001

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   บุญปั๋น ศรีคำ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   4
ตำบล :   เวียง 
อำเภอ :   เชียงคำ
จังหวัด :   พะเยา
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทลื้อ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2504
ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ใต้
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่วปั้นหยา 
วัสดุหลังคา :    สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   ณัฐชาติ โกสินทรานนท์

See also

บรรณานุกรม

  • ฐาปนีย์ เครือระยา และคณะ. เรือนพื้นถิ่นล้านนา = Lanna vernacular houses (เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558), 51.