เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  2 มิ.ย. 2561

ลัวะ (มัล ปรัย) (สกาด น่าน) 1

รหัสบ้าน : N_NN_550512_001

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   จิม รกไพร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   114
ตำบล :   สกาด 
อำเภอ :   ปัว
จังหวัด :   น่าน
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ลัวะ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา , สิ่งเหนือธรรมชาติ 
อาชีพ :   เกษตรกร

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ริมถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ใต้
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน , สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   สิริชัย ร้อยเที่ยง

See also

บรรณานุกรม

  • อรรถรัตน์ ฆะสันต์. คติความเชื่อและภูมิปัญญาซึ่งสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐาน ผังหมู่บ้านและบ้านเรือนของชุมชนชาติพันธุ์ลัวะในประเทศไทย = Ritualbelieve and local wisdom in relation with villagesettlement and houses of the Wa athnic in Thailand ([กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 69-72.