เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  4 มิ.ย. 2561

ลัวะ (มัล ปรัย) (สกาด น่าน) 3

รหัสบ้าน : N_NN_550512_003

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   เปรียง รกไพร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   225
ตำบล :   สกาด 
อำเภอ :   ปัว
จังหวัด :   น่าน
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ลัวะ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา , สิ่งเหนือธรรมชาติ 
อาชีพ :   เกษตรกร

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ริมถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะเรือน :    ติดพื้นดิน 
จำนวนชั้น :   2
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   สิริชัย ร้อยเที่ยง

See also

บรรณานุกรม

  • อรรถรัตน์ ฆะสันต์. คติความเชื่อและภูมิปัญญาซึ่งสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐาน ผังหมู่บ้านและบ้านเรือนของชุมชนชาติพันธุ์ลัวะในประเทศไทย = Ritualbelieve and local wisdom in relation with villagesettlement and houses of the Wa athnic in Thailand ([กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 77-80.