เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  13 มิ.ย. 2561

ลัวะ (มัล ปรัย) (บ่อเกลือใต้ น่าน) 3

รหัสบ้าน : N_NN_551202_003

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   คำ ใจปิง
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   14
ตำบล :   บ่อเกลือใต้ 
อำเภอ :   บ่อเกลือ
จังหวัด :   น่าน
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ลัวะ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา , สิ่งเหนือธรรมชาติ 
อาชีพ :   เกษตรกร

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ริมถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   ตะวันออก
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว 
วัสดุหลังคา :    วัสดุธรรมชาติ , สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง , ไม้ไผ่ 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   สิริชัย ร้อยเที่ยง

See also

บรรณานุกรม

  • อรรถรัตน์ ฆะสันต์. คติความเชื่อและภูมิปัญญาซึ่งสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐาน ผังหมู่บ้านและบ้านเรือนของชุมชนชาติพันธุ์ลัวะในประเทศไทย = Ritualbelieve and local wisdom in relation with villagesettlement and houses of the Wa athnic in Thailand ([กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 96-99.