เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  22 ต.ค. 2561

ไทย (วัดยม พระนครศรีอยุธยา) 3

รหัสบ้าน : C_AY_140502_003

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   บุญชิน รัตนพรทรัพย์
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   42
ตำบล :   วัดยม 
อำเภอ :   บางบาล
จังหวัด :   พระนครศรีอยุธยา
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทย
ศาสนาความเชื่อ :   ไม่มีข้อมูล 
อาชีพ :   เกษตรกร

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ไม่มีข้อมูล
ทิศทางหน้าเรือน :   ไม่มีข้อมูล
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่ว , จั่วสูงแบบเรือนไทย 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน , สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   สิริชัย ร้อยเที่ยง

See also

บรรณานุกรม

  • เกรียงไกร  เกิดศิริ. การจัดการองค์ความรู้ใช้วัสดุก่อสร้าง และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคกลาง (กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคกลาง, 2556), 206.