เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  25 ส.ค. 2560

ปกาเกอะญอ (ปางหินฝน เชียงใหม่) 1

รหัสบ้าน : N_CM_500307_001

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   หมื่อกา ปอนะน่ะ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   9/3
ตำบล :   ปางหินฝน 
อำเภอ :   แม่แจ่ม
จังหวัด :   เชียงใหม่
ภาค :   ภาคเหนือ

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   จีน-ธิเบต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ปกาเกอะญอ
ศาสนาความเชื่อ :   คริสต์ศาสนา 
อาชีพ :   เกษตรกร

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2544
ทำเลที่ตั้ง :   ที่ราบเชิงเขา
ทิศทางหน้าเรือน :   ใต้
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    ปั้นหยา 
วัสดุหลังคา :    วัสดุธรรมชาติ , สังกะสี 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง , ไม้ไผ่ 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   สิริชัย ร้อยเที่ยง

See also

บรรณานุกรม

  • อัครพงศ์ อนุพันธ์พงศ์. บ้านเรือนชาวเขากะเหรี่ยงปกาเกอะญอ : ความยั่งยืนและการปรับตัวภายใต้นิเวศวัฒนธรรมไร่หมุนเวียน (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 69-75.