เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  27 ก.ย. 2560

มอญ (เกาะเกร็ด นนทบุรี) 1

รหัสบ้าน : C_NBI_120608_001

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   ประเสริฐ สินเจริญ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   26
ตำบล :   เกาะเกร็ด 
อำเภอ :   ปากเกร็ด
จังหวัด :   นนทบุรี
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ออสโตรเอเชียติก
กลุ่มชาติพันธุ์ :   มอญ
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ค้าขาย
หมายเหตุ :   โอ่งดินเผา

ข้อมูลเรือน

ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   เหนือ
ลักษณะเรือน :    ยกพื้น 
จำนวนชั้น :   1
รูปทรงหลังคา :    จั่วสูงแบบเรือนไทย 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องลอน 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • อรศิริ ปาณินท์. เรือนพื้นบ้านไทย-มอญ = Thai-Mon vernacular houses (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 95-98.