เรือนพื้นถิ่น


อัพเดต  28 ก.ย. 2560

ไทย (แม่กลอง สมุทรสงคราม) 14

รหัสบ้าน : C_SKM_750101_014

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเรือน :   การรถไฟแห่งประเทศไทย
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :   ไม่มีข้อมูล
เลขที่บ้าน :   62
ตำบล :   แม่กลอง 
อำเภอ :   เมือง
จังหวัด :   สมุทรสงคราม
ภาค :   ภาคกลาง

ข้อมูลผู้อยู่อาศัย

กลุ่มตระกูลภาษา :   ไท-ไต
กลุ่มชาติพันธุ์ :   ไทย
ศาสนาความเชื่อ :   พุทธศาสนา 
อาชีพ :   ข้าราชการ

ข้อมูลเรือน

ปี พ.ศ. ที่สร้าง :   2444
ทำเลที่ตั้ง :   ติดถนน
ทิศทางหน้าเรือน :   เหนือ
ลักษณะเรือน :    ติดพื้นดิน 
จำนวนชั้น :   2
รูปทรงหลังคา :    ปั้นหยา 
วัสดุหลังคา :    กระเบื้องว่าว 
วัสดุผนัง :    ไม้จริง 
ชื่อ-นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล :   อิสรชัย บูรณะอรรจน์

See also

บรรณานุกรม

  • เกรียงไกร เกิดศิริ และคณะ. แผนที่ที่อยู่อาศัยทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 148-151.